Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-16.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • postrzegalność (m.in. brak dostępności mediów zmiennych w czasie – brak audiodeskrypcji, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących lub posiadających starsze wersje oprogramowania.

Wyłączenia

 • Multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gągorowska adres mailowy: sp24@sp24.kielce.eu, gagorowska.agnieszka@sp24.kielce.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676268.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Kielce
 • Adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
 • E-mail: boi@um.kielce.pl
 • Telefon: 41 3676099

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach przy ul. Kujawskiej 18 można dojechać autobusem linii nr 8, 21, 28, 112 – przystanek ul. Zagórska/Kujawska, 10, 14, 19, 38, 38b, 41, 43, 47, 50, 51, 106, 109, C, F Sandomierska, 21, 50, 112, Z Bohaterów Warszawy/Szymanowskiego, OW, 4, 11, 19, 21, 25, 30, 34, 112, 113 Źródłowa.

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 290 metrów ul. Zagórska/Kujawska 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Kielcach znajduje się na stronie: ztm.kielce.pl.

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Kujawskiej 18

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach, ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Kujawskiej. Pierwsze – główne wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drugie, nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych, prowadzą do niego schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową nr 24 w Kielcach przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

 e-mail: sp24@sp24.kielce.eu , tel.413676268/faks:413676966

Osoby uprawnione – klienci Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach, w celu załatwienia sprawy w szkole, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce