Informacje o zapisie dzieci na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 24

w roku szkolnym 2021/2022 

Zapisy odbywają się od 01.03.2021 w godz. 8.00 – 15.00.

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

- wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 24 na podstawie zgłoszenia rodziców,

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2014r.

3. Przy zapisie dziecka do SP 24 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

Formularze zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - www.sp24.kielce.eu

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 24 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 24 (najpóźniej do 30 września 2021 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. 

1. Oddział klasy I liczy do 25 uczniów.

2. Do poszczególnych klas w miarę możliwości przydziela się jednakową liczbę uczniów, stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 24 należą:

  1. Całe ulice:

Stanisława Konarskiego, Kujawska, Małopolska, Spółdzielcza, Szczecińska, Świętego Stanisława Kostki, Tomasza Zielińskiego,

  1. Części ulic:

Mazurska 11 – do końca (nieparzyste), Mazurska 12-78 (parzyste), Pomorska 22-122 (parzyste), Pomorska 33-117 (nieparzyste), Sandomierska 80 – do końca (parzyste), Ludwiki Wawrzyńskiej     1-55 (nieparzyste), Ludwiki Wawrzyńskiej 2-64 (parzyste), Zagórska 17-69 (nieparzyste).

 

Poniżej Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie terminów rekrutacji do klasy I (uczniowie spoza obwodu SP24)

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm. 1)), zarządza się, co następuje:

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 poz. 1378 i z 2021 poz. 4.

 

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

05.05.2021r. -14.05.2021r. do godz. 15:00

14.06.2021r. - 18.06.2021r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

01.06.2021r. do godz. 12:00

02.07.2021r. do godz. 12:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 04.06.2021r. do godz. 15:00

do 09.07.2021r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.06.2021 r. godz. 12:00

14.07.2021 r. godz. 12:00

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce