Informacje o zapisie dzieci na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm. 1)), zarządza się, co następuje:

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 poz. 1378 i z 2021 poz. 4.

 

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

05.05.2021r. -14.05.2021r. do godz. 15:00

14.06.2021r. - 18.06.2021r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

01.06.2021r. do godz. 12:00

02.07.2021r. do godz. 12:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 04.06.2021r. do godz. 15:00

do 09.07.2021r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.06.2021 r. godz. 12:00

14.07.2021 r. godz. 12:00

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce