Ubezpieczenie szkolne 2021/2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach ubezpieczeni są na kwotę 22.000 złotych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW- Providus.

Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez numer telefonu: 607 341 729 (24h), 507 108 494, (15) 837 72 10 (w godz. 7:00-16:00) lub na adres mailowy: biuro@providus.pl

Oryginał druku zgłoszenia szkody wraz z kserokopiami dokumentacji medycznej, oryginałami imiennych rachunków za poniesione koszty leczenia, wystawionymi na jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz innymi dokumentami prosimy przesłać listem poleconym priorytetem na adres biura:

Providus

Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe

Wysiadłów 22

27-612 Wilczyce

Wpłaty za ubezpieczenie można uiszczać od 02.09.2021 do 01.10.2021 ( termin przedłużony do 20.11.2021) na konta bankowe: 

Rada Rodziców SP24 
08114020040000360281632635 mBank

z dopiskiem - UBEZPIECZENIE / IMIĘ I NAZWISKO / KLASA

kwota składki - 40 zł

Numer polisy nr 43762915
okres ubezpieczenia 2021-09-01 do 2022-08-31.